Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh cùng với Hội đoàn thể cấp huyện, xã tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh cùng với Hội đoàn thể cấp huyện, xã tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

17:02 09/09/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh cùng với Hội đoàn thể cấp huyện, xã tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW