Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
7 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
8 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
9 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
10 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
11 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
12 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
13 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
14 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
15 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
16 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
17 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
18 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
19 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
20 Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
21 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
22 Giải quyết tố cáo tại cấp xã. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
23 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
24 Xử lý đơn tại cấp xã. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN
25 Tiếp công dân tại cấp xã. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
26 Đăng ký khai tử lưu động TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
27 Đăng ký kết hôn lưu động TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
28 Đăng ký khai sinh lưu động TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
29 Hòa giải tranh chấp đất đai TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
30 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
31 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
32 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
33 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
34 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
35 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
36 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
37 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
38 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
39 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
40 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
41 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
42 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
43 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
44 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
45 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
46 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
47 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
48 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
49 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
50 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
ipv6 ready