Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
401 Mua hóa đơn lẻ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
402 Mua quyển hóa đơn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
403 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
404 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
405 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
406 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
407 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
408 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
409 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
410 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
411 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
412 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
413 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
414 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
415 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
416 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
417 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
418 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
419 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
420 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
421 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
422 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
423 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
424 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
425 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
426 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
427 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
428 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
429 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
430 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
431 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
432 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
433 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
434 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
435 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
436 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
437 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
438 Đăng ký khi hợp tác xã tách Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
439 Đăng ký khi hợp tác xã chia Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
440 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
441 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
442 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
443 Đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
444 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
445 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
446 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
447 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
448 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
449 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
450 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO