Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
351 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
352 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
353 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
354 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
355 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
356 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
357 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
358 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
359 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
360 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
361 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
362 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
363 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
364 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
365 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
366 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
367 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
368 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
369 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
370 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
371 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
372 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
373 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
374 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
375 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
376 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
377 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
378 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
379 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
380 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
381 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
382 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
383 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
384 Cấp bản sao từ sổ gốc Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
385 Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
386 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
387 Cấp giấy phép thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
388 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
389 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
390 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
391 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
392 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
393 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
394 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
395 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
396 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
397 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
398 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
399 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
400 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIAO THÔNG