Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
201 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
202 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
203 Đóng dấu búa kiểm lâm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
204 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
205 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
206 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
207 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
208 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
209 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
210 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
211 Phục hồi danh dự Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
212 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
213 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
214 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
215 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
216 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
217 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
218 Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
219 Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
220 Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
221 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
222 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
223 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
224 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
225 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
226 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
227 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
228 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
229 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
230 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
231 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
232 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
233 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
234 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
235 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
236 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
237 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
238 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
239 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
240 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
241 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân chăm sóc Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
242 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
243 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
244 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
245 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
246 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
247 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
248 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
249 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
250 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO