Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
51 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
52 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
53 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
54 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
55 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
56 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
57 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
58 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
59 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
60 Thôi làm hòa giải viên Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
61 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
62 Công nhận hòa giải viên Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
63 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
64 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
65 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
66 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
67 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
68 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
69 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
70 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
71 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quyết phòng giải quyết. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
72 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng.) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
73 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
74 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
75 Giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ đã từ trần. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
76 Giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
77 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
78 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
79 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
80 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
81 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
82 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
83 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
84 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
85 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
86 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
87 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
88 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
89 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
90 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
91 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
92 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
93 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
94 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
95 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
96 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
97 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
98 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
99 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
100 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG