Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
451 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
452 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
453 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
454 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
455 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
456 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
457 Thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
458 Phê duyệt điều lệ hội Dịch vụ công cấp 3 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
459 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
460 Đổi tên hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
461 Hội tự giải thể Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
462 Công nhận ban vận động thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI