Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
151 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
152 Chứng thực di chúc. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
153 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
154 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
155 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
156 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
157 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
158 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
159 Cấp bản sao từ sổ gốc. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
160 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
161 Đăng ký lại khai tử TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
162 Đăng ký lại kết hôn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
163 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
164 Đăng ký lại khai sinh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
165 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
166 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
167 Đăng ký chấm dứt giám hộ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
168 Đăng ký giám hộ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
169 Đăng ký khai tử TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
170 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
171 Đăng ký nhận cha, mẹ, con TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
172 Đăng ký kết hôn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
173 Đăng ký khai sinh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
174 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
175 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
176 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
177 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
178 Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
179 Cấp mới Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
180 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH