Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
61 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
62 Công nhận hòa giải viên Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
63 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
64 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
65 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
66 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TRẺ EM
67 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
68 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
69 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
70 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
71 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quyết phòng giải quyết. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
72 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng.) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
73 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
74 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
75 Giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ đã từ trần. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
76 Giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
77 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
78 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
79 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
80 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 377

Tổng số lượt xem: 717391