Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
461 Hội tự giải thể TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
462 Công nhận ban vận động thành lập hội TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
ipv6 ready