Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
401 Mua hóa đơn lẻ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
402 Mua quyển hóa đơn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
403 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
404 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
405 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
406 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
407 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
408 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
409 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
410 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
411 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
412 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
413 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
414 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
415 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
416 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
417 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
418 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
419 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
420 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
ipv6 ready