Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
361 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
362 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
363 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
364 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
365 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
366 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
367 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
368 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
369 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
370 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
371 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
372 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
373 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
374 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
375 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
376 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
377 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
378 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
379 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
380 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC CHỨNG THỰC