Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
341 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
342 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
343 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
344 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
345 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
346 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
347 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
348 Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
349 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
350 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
351 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
352 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
353 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
354 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
355 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
356 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
357 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
358 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
359 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH
360 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘ TỊCH