Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
321 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
322 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
323 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
324 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
325 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
326 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
327 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
328 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC THƯ VIỆN
329 Thông báo tổ chức lễ hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LỄ HỘI
330 Đăng ký tổ chức lễ hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LỄ HỘI
331 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
332 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
333 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
334 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
335 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
336 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
337 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
338 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
339 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
340 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN