Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sơn Tịnh năm 2015. Tải về
Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị công trình nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. Tải về
Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tải về
Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về
Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn việc quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tải về
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Thông báo Kết luận của đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đát Ất Mùi năm 2015. Tải về
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tải về