Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc phê duyệt danh mục mô hình Khuyến nông cấp huyện năm 2015. Tải về
Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND huyện

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc kiện toàn khối Tự vệ cơ quan HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh. Tải về
 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND huyện

 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Sơn Tinh. Tải về
Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Khắc Huyền, ở đội 9, thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (lần đầu). Tải về
Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc kiện toàn Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015). Tải về
Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Sơn Tịnh. Tải về
Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2015. Tải về
Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân huyện Sơn Tịnh. Tải về