Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về cải cách hành chính năm 2022

21/04/2022    109

Quang cảnh hội nghị tập huấn

.

Sáng ngày 14/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về cải cách hành chính. Dự hội nghị có đồng chí Tôn Long Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện; lãnh đạo và công chức văn phòng – thống kê, tư pháp – hộ tịch, địa chính – xây dựng, văn hóa – xã hội ở 11 xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên triển khai nội dung một số quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành luật. Một số văn bản liên quan đến cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; hướng dẫn nghiệp vụ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.  

Đồng chí Tôn Long Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị ở huyện Sơn Tịnh nhằm xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

 

Thu Phượng – Đức Văn

ipv6 ready