Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY HUYỆN SƠN TỊNH

28/01/2015

Không có !

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Số điện thoại: 0255.3677.400

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Lãnh đạo cơ quan:

1/ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy:

- Đồng chí Nguyễn Văn Chín.

- Điện thoại để bàn: 055.3842.237

- Di động: 0914.174.325

2/ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Đồng chí: Trần Công Hiệp

- Di động: 0984 740750

3/ Văn phòng cơ quan UBKT Huyện ủy:

Điện thoại để bàn: 055.3677.400

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

1/ Chức năng:

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Huyện ủy, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2/ Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng, 3 tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; triệu tập và tổ chức hội nghị cán bộ kiểm tra toàn huyện.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định:

+ Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

+ Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Giám sát cấp ủy viên cùng cấp (kể cả bí thư, phó bí thư), cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

+ Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

+ Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận nay tố cáo lại, nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.

+ Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

+ Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát, yêu cầu các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại việc đó, đồng thời thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

- Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải bảo đảm công minh chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó, bảo vệ những tổ chức đảng và cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm minh những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo có dụng ý xấu.

- Phối hợp với các Ban đảng của Huyện ủy tham mưu giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

- Tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

- Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý.

- Được cử Ủy viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ của cơ quan UBKT Huyện ủy đến tổ chức đảng và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, dự các cuộc họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành, đoàn thể bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

- Tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định những vấn đề về tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ của cơ quan UBKT Huyện ủy theo thẩm quyền; quy định chế độ làm việc của cơ quan UBKT Huyện ủy.

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan giúp Huyện ủy theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và quy chế này. 

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2727

Tổng số lượt xem: 802553