Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thông báo số 1894/TB-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/12/2018

Không có !