Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

03/07/2018

Không có !

Sáng ngày 28/6/2018, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND huyện; đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Lữ Xuân Ánh, Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các Hội, đoàn thể ở huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của huyện Sơn Tịnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất 2.096 tỷ đồng, đạt 49% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp 539 tỷ đồng, đạt 53% Nghị quyết, tăng 6,8% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp xây dựng 1.200 tỷ đồng, đạt 47% Nghị quyết, tăng hơn 34% so với cùng kỳ; Thương mại – dịch vụ 352 tỷ đồng, đạt 50% Nghị quyết, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân 27.500 tấn, đạt 54%. Các loại cây lương thực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu như thu ngân sách đạt 73% kế hoạch năm; sản lượng thủy sản đạt 21 tấn, đạt trên 51% kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp mới 800 đạt 53% kế hoạch,  kiên cố hóa kênh mương 2 km, đạt 20%, bê tông hóa đường giao thông nông thôn 13,5 km đạt 116%, số hộ nghèo giảm 101 hộ đạt 50% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,40%, xuất khẩu 30 lao động đạt 70% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Sơn Tịnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các Quyết định của UBND tỉnh, các Nghị quyết HĐND huyện, Quyết định UBND huyện về những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;  Các Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, thực hiện các Nghị quyết kết luận của Trug ương Đảng khóa 12 và của Tỉnh ủy khóa 19 phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các giải pháp xây dựng 2 xã Tịnh Trà, Tịnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Tịnh Bắc, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân./.