Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh thực hiện hiệu quả Đề án 06

03/03/2023 15:34    67

Người dân trên địa bàn huyện làm căn cước công dân gắn với định danh điện tử

.

Sau một năm triển khai, huyện Sơn Tịnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đạt những kết quả tích cực. 
Năm 2022, Công an huyện Sơn Tịnh đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, công tác liên quan đến Đề án 06 như: chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em, tiếp tục thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước công dân kết hợp định danh điện tử, tuyên truyền kích hoạt tài khoản dịch vụ công và xác thực điện tử,…
Đề án 06 đã đem lại những tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp DVC trực tuyến; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư... Trong đó, huyện Sơn Tịnh đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định danh điện tử cho công dân. Công an huyện Sơn Tịnh đã linh động triển khai việc cấp căn cước công dân gắn với định danh điện tử cho người dân. Ngoài ra, Công an huyện Sơn Tịnh còn triển khai cấp căn cước công dân kết hợp định danh điện tử tại các cơ quan và trường học cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, công nhân và học sinh. Đến cuối năm 2022, Công an huyện Sơn Tịnh và công an các xã đã hoàn thành gần 13 nghìn hồ sơ cấp CCCD, trong đó có hơn 10 nghìn hồ sơ định danh điện tử.
 

Thu Phượng – Kim Cúc

ipv6 ready