Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh

18/11/2020

Sơn Tịnh thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh

Chiều ngày 16/11/2020, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2040. Dự cuộc họp có đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo dự thảo đồ án quy hoạch vùng huyện Sơn Tịnh, về phát triển đô thị đến năm 2030 toàn huyện có 2 đô thị là đô thị thị trấn Sơn Tịnh và đô thị mới Tịnh Phong là đô thị công nghiệp – thương mại – dịch vụ, đến năm 2040 có thêm một đô thị mới Tịnh Bắc là trung tâm kinh tế của các xã phía tây của huyện. Huyện Sơn Tịnh phân thành 2 tiểu vùng phát triển kinh tế gồm tiểu vùng 1 phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp có 8 xã là Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Minh, Tịnh Sơn. Trong đó khu vực 3 xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ chất lượng, phát triển các mô hình nông lâm kết hợp gia trại, trang trại và hình thành vùng chuyên canh lúa; khu vực đồng bằng và trung du 5 xã còn lại phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo nguồn nguyên liệu phát triển công nghiệp, hình thành vùng chuyên canh lúa và phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn, phát triển các cụm công nghiệp. Tiểu vùng 2 phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại dịch vụ gồm thị trấn Sơn Tịnh, Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Phong.

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh được xây dựng nhằm mục tiêu xây dựng huyện Sơn Tịnh trở thành huyện có kinh tế phát triển năng động và bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng chung hợp lý, thúc đẩy tăng trưởng các ngành sản xuất và dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội, quốc phòng an ninh và chất lượng môi trường trên địa bàn huyện. Khai thác triệt để tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội toàn huyện, đồng thời thúc đẩy đô thị hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,55%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người từ 54-59 triệu đồng/năm; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 36%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,72%; Giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 42%; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 28%; phấn đấu đạt các tiêu chí cơ bản của huyện nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11-12%/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 0,75%; duy trì các tiêu chí về y tế, giáo dục đã đạt được; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 35%; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để huyện đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu đến năm 2040, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 11-12%/năm; cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp giảm còn 7%, công nghiệp xây dựng đạt 76%, thương mại dịch vụ đạt 17%; tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống còn 26%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 48%. 

Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Tạ Công Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn cần xây dựng quy hoạch vùng huyện Sơn Tịnh có định hướng cụ thể về phát triển nông nghiệp tại từng vùng; xây dựng quy hoạch kết hợp hài hòa với quy hoạch vùng của huyện Tư Nghĩa, Thành phố Quảng Ngãi và vùng lân cận; chú trọng xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối với các cụm công nghiệp Bình Thọ và cụm công nghiệp Tịnh Bắc. Đề nghị các phòng ban của huyện, UBND các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn cung cấp các thông tin liên quan để tư vấn hoàn thiện quy hoạch. Công bố dự thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh trên Trang thông tin điện tử huyện để nhân dân trên địa bàn huyện tham khảo, góp ý để hoàn thiện dự thảo.

 

Đức Văn