Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

30/05/2022

Quang cảnh hội nghị tập huấn

.

Sáng 20/5/2022, UBND huyện Sơn Tịnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho cán bộ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ở các xã.

Hội nghị tập huấn đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy, sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Những kiến thức cơ bản của công tác quản lý về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản như: phương thức, quy trình lập hồ sơ, thủ tục, phân cấp quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn, thẩm định hồ sơ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không thuộc phạm vi quản lý của cấp Bộ sẽ được cán bộ, công chức cấp xã tiếp thu, đồng thời áp dụng vào nhiệm vụ thực tế về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy, sản ở địa phương được tốt hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 

Thiên Bảo