Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh họp ban chỉ đạo cải cách hành chính cấp huyện

19/03/2024 10:34    44

Quang cảnh cuộc họp

.

Sáng ngày 28/02/2024, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, đánh giá kết quả công tác cải các hành chính năm 2023 và giải pháp khắc phục trong năm 2024. Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

Trong năm 2023, UBND huyện Sơn Tịnh đạt tổng số 81,87 điểm trong bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, xếp thứ 8/13 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó điểm chỉ số cải cách hành chính đạt 61,12 điểm và điểm điều tra xã hội học đạt 20,75 điểm. Thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý quan trọng phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Qua kết quả đánh giá đã chỉ rõ được trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức đối với từng nhiệm vụ cải cách hành chính, làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và mức độ, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong năm 2024, huyện Sơn Tịnh tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC; tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện CCHC. Chú trọng công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những sáng kiến trong CCHC. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC, lấy đó làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao Chỉ số CCHC của huyện và Chỉ số CCHC của các xã năm 2024 và những năm tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hành động của các phòng ban, đơn vị, UBND các xã trong cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, các phòng ban, đơn vị và UBND các xã cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công để thống nhất việc theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị.

 

Đức Văn

ipv6 ready