Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh hội nghị triển khai Nghị định số 130 của Chính phủ

07/12/2020

Sơn Tịnh hội nghị triển khai Nghị định số 130 của Chính phủ

Sáng ngày 29/11/2020, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Công Dũng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện, lãnh đạo 11 xã và cán bộ phụ trách công tác phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên triển khai Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 30 của Luật phòng chống tham nhũng. Theo hướng dẫn tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP và quy định tại Luật phòng chống tham nhũng 2018, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.  Ngoài ra, những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có 8 chương, 25 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, người có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập để phục vụ việc theo dõi biến động tài sản, thu nhập, xây dựng kế hoạch xác minh và xác minh tài sản, thu nhập, bao gồm: 1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; 2. Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin (sau đây gọi là người được yêu cầu) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời thông tin theo yêu cầu của người yêu cầu và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.  Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm gồm các nhóm đối tượng sau: Nhóm 1 Các ngạch công chức và chức danh: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; và Thẩm phán; Nhóm 2 Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này; Nhóm 3 Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Căn cứ Điều 20 Nghị định này, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.  

Đồng chí Tạ Công Dũng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết thực hiện mẫu kê khai tài sản thu nhập.

 

Đức Văn