Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học

05/09/2023 14:14    31

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện

.

Trong 2 ngày 19-20/8/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tịnh mở 5 lớp sinh hoạt bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 tại 5 cụm xã cho gần 900 cán bộ quản lý, giáo viên ở 33 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Tịnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.
Cũng trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe tình hình thời sự nổi bật trên thế giới, trong nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của ngành.
  Thông qua chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Đồng thời, bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên những nội dung mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cập nhật kịp thời các thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy, kết hợp với trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 

Thiên Bảo

ipv6 ready