Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Huyện đoàn Sơn Tịnh thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về vay vốn tín dụng ưu đãi

22/05/2023 22:35    72

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách mà nhiều Đoàn viên thanh niên mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển kinh tế

.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình phối hợp ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đồng thời xác định được vai trò, trách nhiệm của một đơn vị nhận hoạt động ủy thác. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Sơn Tịnh xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn.

Ngay từ khi có các chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Huyện đoàn đã kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai một cách sâu rộng nội dung chương trình đến tận cán bộ, đoàn viên cơ sở; Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở được quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung các công việc ủy thác theo quy định. Đoàn huyện cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên mạnh dạn vay vốn ưu đãi, đồng thời tham gia gửi tiền tiết kiệm tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Sau hơn 20 năm thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ ủy thác qua Huyện đoàn ngày càng tăng cao cả về số lượng vốn vay và chất lượng tín dụng. Tính đến nay, tổng dư nợ do Huyện đoàn quản lý là trên 53 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,22% tổng dư nợ ủy thác toàn huyện, tổng số hộ đang còn dư nợ là 1.044 hộ tại 22 Tổ TK&VV.
Trong những năm qua, đi đôi với việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, Đoàn huyện luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục rà soát củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, phối hợp tăng cường nhiều biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, chiếm dụng, xử lý các trường hợp có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, dây dưa không trả nợ; đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp Đoàn cơ sở; tích cực phối hợp với Ban thu hồi nợ khó đòi xã để tìm biện pháp xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng. Nhờ đó, chất lượng dư nợ ủy thác đến nay được nâng lên rõ rệt, dư nợ thuộc Huyện đoàn quản lý có nợ quá hạn ở mức thấp.
Công tác tuyên truyền nhận tiền gửi tiết kiệm đối với thành viên vay vốn thông qua Tổ TK&VV đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, nhằm tạo thói quen tích góp tiết kiệm, tích lũy nguồn vốn trả nợ gốc và lãi; đồng thời, tạo thêm nguồn vốn để mở rộng cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến nay, số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên do Huyện đoàn quản lý hơn 2,17 tỷ đồng.
Việc đánh giá xếp loại Tổ TK&VV được phối hợp thực hiện hàng tháng, nhằm kịp thời phát hiện và có giải pháp củng cố các tổ trung bình, yếu kém ngày càng hoạt động tốt hơn; tỷ lệ tổ tốt tăng lên đáng kể, còn rất ít tổ khá, trung bình, không có tổ yếu kém. 
Thông qua nguồn vốn vay, các cấp bộ Đoàn có điều kiện làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho đoàn viên nói riêng và người dân nói chung tại địa phương… Đoàn thanh niên huyện, xã chủ động lồng ghép chương trình này vào hoạt động của Đoàn, nhờ đó đã thu hút ngày càng nhiều đoàn viên tham gia vào tổ chức đoàn.
Có thể nói, kết quả thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong những năm qua đã có những tác động tích cực, trở thành động lực trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, người nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện Sơn Tịnh có vốn sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống, giúp thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, giải quyết được việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
      

Public-VBSP

ipv6 ready