Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

HĐND huyện Sơn Tịnh giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Tịnh Giang giai đoạn 2019 - 2021

01/06/2023 10:43    71

Đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

.

Trong thời gian từ ngày 17-19/5/2023, đoàn giám sát của HĐND huyện Sơn Tịnh do đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát tại xã Tịnh Giang về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2021. 

Theo báo cáo của xã Tịnh Giang, trong giai đoạn từ năm 2019-2021 có tổng số 28 công trình do xã làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 10,6 tỷ đồng, gồm: kinh phí tỉnh hơn 3,2 tỷ đồng, huyện 6,5 tỷ đồng, xã 835 triệu đồng.Trong đó, có 7 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi 7 công trình, trường học 7 công trình, lĩnh vực khác 7 công trình. Đến nay các công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng, đã quyết toán 27 công trình, còn 01 công trình chưa quyết toán. Việc triển khai các văn bản của cấp trên, các chủ trương Nghị quyết của HĐND xã được thực hiện kịp thời. Kế hoạch bố trí vốn được thực hiện đảm bảo và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đều đạt theo tiến độ. Đến nay không có công trình nào đã phê duyệt quyết toán hoàn thành nhưng xã còn nợ đọng vốn xây dựng. Không có công trình vi phạm thời gian trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư. 

Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, khắc phục kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình triển khai thực hiện các dự án công trình, địa phương đều họp triển khai đối với nhân dân vùng hưởng lợi, lấy ý kiến về thiết kế công trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Tịnh Giang vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như còn có công trình thực hiện chưa hoàn thành về khối lượng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể đưa vào sử dụng, cụ thể là công trình mở rộng khu thể thao xã.

Tại buổi giám sát, xã Tịnh Giang cũng đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với xã Tịnh Giang, đặc biệt là các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hệ thống giáo dục...
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Tịnh Giang đạt được trong việc đầu tư xây dựng các công trình. Đồng thời, đề nghị xã Tịnh Giang cần đánh giá hiệu quả các chính sách, vốn đầu tư, cách thức triển khai, phân bổ nguồn vốn, việc huy động, lồng ghép các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa trong triển khai các chương trình mục tiêu; tập trung chỉ đạo sớm đẩy nhanh việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường giám sát cộng đồng; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong đầu tư xây dựng cơ bản. Quan tâm việc duy tu bảo dưỡng khai thác các công trình đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả cao. 
Việc giám sát nhằm rà soát lại công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của xã Tịnh Giang trong thời gian qua, để kịp thời góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, từ đó phát huy tối đa hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng ở địa phương. 

 

Đức Văn

ipv6 ready