Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 175/UBND-TNMT V/v công bố,công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tịnh 28-01-2022
2 29/UBND-KT V/v củng cố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 07-01-2022
3 1817/UBND-TNMT V/v công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh 23-09-2021
4 846/UBND-TNMT V/v lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Sơn Tịnh 31-05-2021
5 261/UBND-TNMT V/v Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tịnh 04-03-2021
6 1360/UBND-TNMT V/v công bố, công khai các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sơn Tịnh 05-08-2020
7 592/UBND-TNMT V/v công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sơn Tịnh 08-04-2020
8 1507/UBND-TNMT V/v công bố công khai, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tịnh 25-07-2019
9 2226/UBND-TNMT V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sơn Tịnh 11-09-2018
10 1560/UBND-KT V/v công bố công khai quy hoạch sự án: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 01-08-2017
11 292/UBND V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Tịnh 20-02-2017
12 1229/TB-UBND V/v lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2017) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh 16-11-2016
13 287/QĐ-UBND Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2016
14 131/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Tịnh 15-03-2016

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 858

Tổng số lượt xem: 721467