Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

I. VĂN PHÒNG HĐND và UBND HUYỆN

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632

- Email: sontinh@quangngai.gov.vn

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Hoàng Nam

- Điện thoại: 0914 121140

- Email: nhnam-sontinh@quangngai.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Đặng Hữu Hà

- Điện thoại: 0975 319955

- Email: dhha-sontinh@quangngai.gov.vn

 

II. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Email: pgdsontinh@quangngai.edu.vn
1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thương
- Điện thoại di động: 0905 904040
- Email: pgdsontinh@quangngai.edu.vn
2. Phó Trưởng phòng: Võ Tấn Trung
- Điện thoại di động: 0978 045016
- Email: pgdsontinh@quangngai.edu.vn
3. Các Bộ phận chuyên môn:
a) Bộ phận THCS:
Điện thoại: 0255 3842587
b) Bộ phận Tiểu học:
Điện thoại: 0255 3842587
c) Bộ phận Mầm mon:
Điện thoại: 0255 3842587
4. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
Điều 1. Vị trí và Chức năng
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Tịnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện Sơn Tịnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.
Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:
a. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;
b. Dự thảoquyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;
c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông); trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện:
Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông);trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non;trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ .
8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
12. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.
15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện.
16. Quản lý và chịu trách nhiệmvề tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.
17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và UBND huyện.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

 

III. PHÒNG Y TẾ HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255 8500994
- Email: yt-sontinh@quangngai.gov.vn
1. Trưởng phòng: Phạm Tấn Quang
- Di động: 0914 740205
2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
a) Vị trí chức năng 
- Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.
- Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

IV. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3673776
1. Trưởng phòng: Nguyễn Vân Nam
- Điện thoại để bàn: 0255 3673776
- Di động: 0978 203750
2. Phó Trưởng phòng: Lê Quế Anh
Di động: 0982 114 489

3. Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Như Hoa

Di động: 0976 101274
4. Các bộ phận chuyên môn:
a) Bộ phận theo dõi lĩnh vực Người có công cách mạng
- Điện thoại để bàn: 0255 3841568
b) Bộ phận theo dõi lĩnh vực Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, lao động việc làm
- Điện thoại: 0255 3677103
c) Bộ phận theo dõi lĩnh vực Trẻ em, mại dâm ma túy, bình đẳng giới…
- Điện thoại: 0255 3677319
5. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
a) Chức năng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã.
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.
- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà Nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của UBND huyện và Sở LĐTBXH.
- Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo qui định của pháp luật và phân công  của UBND huyện.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo qui định của pháp luật.

 

V. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN SƠN TINH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842143 - 0255 3841654
- Email: vhtt-sontinh@quangngai.gov.vn
1. Trưởng phòng: Hoàng Văn Tình
- Điện thoại: 0255 3842143
- Di động: 0968 011134
2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hường
- Điện thoại: 0255 3841654
- Di động: 0903 078823
3. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ
a) Vị trí và chức năng
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở cơ sở về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh; thông tin đối ngoại.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
* Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá - thông tin, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
* Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
- Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Theo dõi quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Phối hợp tham gia ý kiến cho các doanh nghiệp quy hoạch, thiết kế phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại.
* Nhiệm vụ khác
- Triển khai thực hiện Đề án quản lý, bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, nhằm chống sự xuống cấp của các di tích lịch sử văn hóa và tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí hàng năm. Lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận mới các di tích được phát hiện trên địa bàn, chống xâm phạm, phá hoại di tích.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và thực hiện chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn đối với cán bộ công chức thuộc ngành theo phân công của UBND huyện, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Phòng Văn hóa và Thông tin với chức năng là cơ quan Thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, tham mưu cho UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện: chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào từ huyện đến cơ sở.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và các Sở chuyên ngành cấp tỉnh về công tác chuyên môn được giao.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác (thường xuyên hoặc đột xuất do UBND huyện giao)

 

VI. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842230 - 0255 3677868
- Email:  tainguyenmoitruongst@gmail.com
1. Trưởng phòng: 
- Điện thoại bàn: 0255 3677868
- Di động: 
2. Phó Trưởng phòng: Trần Hoài Nam
- Di động: 0984 954468
 - Email:  tranhoainam76@gmail.com
3. Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuấn
- Điện thoại bàn: 0255 3842230
- Di động: 0935 847357
4. Các bộ phận chuyên môn:
Điện thoại bàn: 0255 3842230
5. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chức năng: Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường và biến đổi khí hậu.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền sở hữu của UBND huyện
- Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thông thông tin đất đai cấp huyện
- Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đát, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch UBDN huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.
- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn huyện.
- Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm nhập; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.
- Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền
- Giúp UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Giúp UBND huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện.
- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên môi trường thuộc UBND cấp xã
- Thực hiện công tác thông tin, chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường
- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật
- Giúp UBND huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

VII. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh, QL.24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Số điện thoại liên hệ: 0255369999
- Email: vanthuktht-sontinh@quangngai.gov.vn; ktht.qnst@gmail.com 
1. Trưởng phòng: Trần Đại Dương
- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0914400859
- Email: duongquangngai@gmail.com 
- Hộp thư công vụ: tdduong-sontinh@quangngai.gov.vn
2. Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Nhàn
- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0979 492077
- Email:
3. Phó Trưởng phòng: Phạm Lâm Hào
- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0906436079
- Email: phamlamhaoctst@gmail.com 

- Hộp thư công vụ: plhao-sontinh@quangngai.gov.vn

4. Chuyên môn

a) Chuyên viên Phạm Thanh Nhàn:

- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0979492077
- Email: thanhnhan.qngai@gmail.com 
- Hộp thư công vụ: ptnhan-sontinh@quangngai.gov.vn
b) Chuyên viên Nguyễn Nam Khánh:
- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0935556137
- Email: khanhn42@gmail.com 
- Hộp thư công vụ: nnkhanh-sontinh@quangngai.gov.vn
c) Chuyên viên Trần Vũ Bảo:
- Điện thoại để bàn: 0255369999
- Di động: 0916844191
- Email: tranvubao2307@gmail.com 
- Hộp thư công vụ: tvbao-sontinh@quangngai.gov.vn
5. Tóm tắt vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức quản lý nhà nước trên địa bàn huyện về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

VIII. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255 3842223; fax: 0255 3842223
- Email: nongnghiepst@gmail.com
1. Trưởng phòng: Phạm Hồng Sơn
- Điện thoại để bàn: 02553673774
- Di động:0983670915
- Email:phamhongsonquangngai@gmail.com
2. Phó trưởng phòng: Phạm Quang Vinh
- Điện thoại để bàn:02553842223.
- Di động:0982878450.
- Email:vinhknst@gmail.com
3. Phó trưởng phòng: Lê Minh Đức
- Điện thoại để bàn: 0255 3842223
- Di động: 0949 618145
4. Các bộ phận chuyên môn
Trồng trọt; chăn nuôi; thủy lợi; lâm sinh; nông thôn mới; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn …
- Số điện thoại để bàn: 0255.3842.223

5. Tóm tắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
a) Chức năng
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; chăn nuôi và thú y; trồng trọt và bảo vệ thực vật; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật  thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
- Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật từ nguồn dự trữ quốc gia, địa phương và các nguồn khác của huyện.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát giết mổ động vật; quản lý, giám sát các cơ sở chế biến, đóng gói, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng trong nước theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế và lưu thông trên thị trường; khu nuôi cách ly, thu gom, giết mổ động vật và các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật thuộc phạm vi quản lý.
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; phối hợp, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát môi trường trong chăn nuôi.
- Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; kiểm dịch nội địa; an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiên công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.
- Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
- Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống cây trồng lâm nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.
- Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của Phòng cho công chức cấp xã về chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thú y, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai; kế  hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật và phát triển nông thôn theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

IX. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842456
- Fax: 0255 3842456
1. Trưởng Phòng: Đoàn Hữu Thành
- Điện thoại bàn: 0255 3673473
- Di động: 0985 394000
2. Phó Trưởng phòng: Đỗ Hồng Long
- Điện thoại: 0255 3842456
- Di động: 0914 101467

3. Phó Trưởng phòng: Lê Công Chức

- Di động: 0947 745739
4. Các bộ phận chuyên môn:
Điện thoại bàn: 0255 3842466
5. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chức năng
- Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền và của UBND huyện theo quy định của Pháp luật;.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, công tác và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu và trình UBND huyện: Ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện về các lĩnh vực được giao.
 - Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về các lĩnh vực được giao.
 - Các chương trình, biện pháp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực được giao.
- Trình Chủ tịch UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn, thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao trên địa bàn.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính
- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện, lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định theo quy định.
- Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.
- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý, thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã, các đơn vị dự toán, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện, tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán chi ngân sách địa phương, báo cáo UBND huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.
- Quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ về hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.
- Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh, kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh gía đầu tư, kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
- Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.
- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính, giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

 

X. PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842319
- Email: tp-sontinh@quangngai.gov.vn
1. Trưởng phòng: Võ Dương Băng Hải
- Điện thoại: 0255 3842319
- Di động: 0935 921282
2. Phó Trưởng phòng: Võ Tấn Hồng
- Điện thoại: 0255 8557565
- Di động: 0985 755004
3. Tóm tắc chức năng, nhiệm vụ: Ban hành theo quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND huyện Sơn Tịnh
a) Vị trí và chức năng
- Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tịnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồngthời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực tư pháp.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.
c) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng;
- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
d) Về theo dõi thi hành pháp luật
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;
- Tổng hợp, báo cáo đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.
đ) Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành;
- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành; đôn đốc hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
g) Về kiểm soát thủ tục hành chính
- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, hướng dẩn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo qui định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn để kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ;
- Hướng dẩn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý, phản ảnh kiến nghị về qui định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
h) Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
-  Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành;
- Theo dõi, hướng dẩn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam trên địa bàn;
- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;
- Xây dựng quản lý đội ngủ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo qui định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức triển khai các qui định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
i) Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
k) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã tiếp cận pháp luật theo qui định.
l) Về quản lý và đăng ký hộ tịch
- Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã;
- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch theo qui định của pháp luật; đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);
- Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo qui định;
- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch; biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.
m) Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo qui định của pháp luật.
n) Về chứng thực
- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo qui định của pháp luật.
o) Về bồi thường nhà nước
- Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo qui định của pháp luật;
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;
- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo qui định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bồi thường.
p) Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
q) Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc kiểm tra, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;
- Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu các qui định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn, hoặc chồng chéo mâu thuẩn nhau;
- Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.
r) Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo qui định của pháp luật và qui chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư  pháp ban hành.
s) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo qui định của pháp luật.
t) Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.
u) Thực hiện công tác thông tin, thống kê và báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.
v) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
x) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
y) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
z) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo qui định của pháp luật.

 

XI. PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842167
- Email: noivusontinh@gmail.com
1. Trưởng phòng: Nguyễn Hải Kiên
- Di động: 0905 262867
- Email: nhkien-sontinh@quangngai.gov.vn
2. Phó Trưởng phòng: 
- Di động: 
- Email: 
3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
- Di động: 0976181269
- Email: thuthuyldst@gmail.com
4. Các bộ phận chuyên môn
- Nguyễn Thanh Lâm - cán sự, phụ trách công tác thanh niên; tổ chức biên chế, bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, công tác tổ chức cán bộ, tiền lương; tổng hợp xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, xây dựng kế hoạch phân bổ biên chế, tiền lương, lập các báo cáo có liên quan đến lĩnh vực tham mưu.
+ Di động: 0905890648
+ Email: lamsontinh@gmail.com
- Trần Đăng Hưng - chuyên viên, phụ trách lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương, công tác dân vận, cán bộ công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nhận xét, đánh giá phân loại chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức xã, các chế độ chính sách liên quan; quản lý hồ sơ mốc, chỉ giới bản đồ địa giới hành chính; công tác tôn giáo; tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, đột xuất, chuyên đề.
+ Di động: 0978721720
+ Email: tiengnguyen44@gmail.com
- Võ Thị Kim Công - chuyên viên, phụ trách công tác Hội, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; kế toán các nguồn kinh phí hoạt động, đào tạo,…
+ Di động: 0845414997
+ Email: kimcong1988@gmail.com
- Nguyễn Thị Thuý Hằng - chuyên viên, phụ trách công tác văn thư lưu trữ, cải cách hành chính; theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cập nhật thay đổi nhân sự, kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo.
+ Di động: 0945563508
+ Email: hangntt.ulsa@gmail.com
5. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.
- Bộ Thủ tục hành chính: Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận, tham mưu giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC của Phòng Nội vụ tại Bộ phận một cửa của UBND huyện thuộc lĩnh vực Hội và lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo được quy định tại Phụ lục I Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa của  UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

XII. THANH TRA HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842231
- Email: thanhtrasontinh@gmail.com

1. Quyền Chánh Thanh tra: Nguyễn Đức Thành
- Di động: 0907 306564
- Email: ndthanh.quangngai@gmail.com

2. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Công Huy
- Di động: 0914 750279
 

XIII. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện Thoại: 0255 3842366
- Email: bqldadtxd-sontinh@quangngai.gov.vn

1. Giám đốc: Lê Quốc Nhã

- Điện thoại: 0255 3673335

- Di động: 0989 464357

2. Các Phó Giám đốc:

- Trương Quang Tòa

Di động: 0905 527567

- Trương Quang Sơn

Di động:  0909 543507

- Nguyễn Hoàng Tùng

Di động:  0911 476876

ipv6 ready