Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
2 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
3 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
4 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
5 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
6 Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
7 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
8 Giải quyết tố cáo tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
9 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
10 Xử lý đơn tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN
11 Tiếp công dân tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
12 Đăng ký khai tử lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
13 Đăng ký kết hôn lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
14 Đăng ký khai sinh lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
15 Hòa giải tranh chấp đất đai Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
16 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
17 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
18 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
19 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
20 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 831

Tổng số lượt xem: 720928