Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH

 

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

 
 

I

Di tích cấp Quốc gia

 

1

Trường Lũy

Tịnh Đông, Tịnh Giang, Tịnh Hiệp

 

2

Đài tiếng nói Nam Bộ

Thôn Thọ Lộc, Tịnh Hà

 

 

3

 

Vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình, điểm Diên Niên

Thôn Diên Niên, Tịnh Sơn

 

Vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình, điểm Phước Bình

Thôn Phước Bình, Tịnh Sơn

 

4

Chiến thắng Ba Gia (gồm 05 điểm)

Tịnh Sơn, Tịnh Đông, Tịnh Bình

 

1. Tượng đài Chiến thắng Ba Gia

Thôn Diên Niên, Tịnh Sơn

 

2. Điểm di tích Núi Chóp Nón

Thôn Bình Nam, Tịnh Bình

 

3. Điểm di tích khu vực Núi Khỉ

Thôn An Thọ, Tịnh Sơn

 

4. Điểm di tích Điểm cao 47 - Đồi Mã Tổ

Thôn Phước Lộc, Tịnh Sơn

 

5. Điểm di tích Đồn Ba Gia

Thôn Bình An Đông, Tịnh Đông

 

II

Di tích cấp tỉnh

 

1

Trường sỹ Quan Lục Quân

Thôn Minh Long, Tịnh Minh

 

2

Mộ Nguyễn Vịnh

Thôn Minh Thành, Tịnh Minh

 

3

Nhà Lưu niệm đồng chí Phạm Kiệt

Thôn Minh Thành, Tịnh Minh

 

4

Chiến khu Vĩnh Sơn

Thôn Vĩnh Tuy, Tịnh Hiệp

 

5

Xưởng quân giới Từ Nhại

Thôn Vĩnh Tuy, Tịnh Hiệp

 

6

Mộ Trương Quang Cận

Thôn Trà Bình, Tịnh Trà

 

7

Thắng cảnh núi Đá Chồng - hồ Sơn Rái

Thôn Trà Bình, Tịnh Trà

 

8

Hội nghị Liên tịch các tỉnh Nam Trung Kỳ

Thôn Bình Nam, Tịnh Bình

 

9

Căn cư núi Đá Ngựa

Thôn Bình Nam, Tịnh Bình

 

10

Vụ thảm sát Hòa Tây

Thôn Bình Nam, Tịnh Bình

 

11

Điểm cao 62

Thôn Bình Bắc, Tịnh Bình

 

12

Cây trâm Núi Tròn

Thôn Diên Niên, Tịnh Sơn

 

13

Trường Trung học bình dân quân sự Liên khu V

Thôn An Thọ, Tịnh Sơn

 

14

Vụ thảm sát Hà Tây

Thôn Hà Tây, Tịnh Hà

 

15

Trường Trung học Rừng Xanh

Thôn Lâm Lộc, Tịnh Hà

 

16

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chánh

Thôn Thọ Lộc, Tịnh Hà

 

17

Đồi tranh Quang Thạnh

Thôn Thọ Trung, Tịnh Thọ

 

18

Nhà thờ Nguyễn Tăng Long

Thôn Thọ Trung, Tịnh Thọ

 

Mộ Nguyễn Tăng Long

Tịnh Thọ

 

19

Vụ thảm sát Tịnh Thọ - điểm đám Bờ Trãy

Thôn Thọ Tây, Tịnh Thọ

 

Vụ thảm sát Tịnh Thọ - điểm Vườn Bà Nhất

Thôn Thọ Nam, Tịnh Thọ

 

20

Vụ Thảm sát Vạn Lộc Đông

Thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn

 

 
ipv6 ready