Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND huyện

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND huyện

12:00 17/04/2015

t-links --> Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về
Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn việc quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tải về
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 27/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Thông báo Kết luận của đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đát Ất Mùi năm 2015. Tải về
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tải về
Thông báo số 40/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 40/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Tiểu dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện Trung áp Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tải về
Thông báo số 10/TB-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện và Môi trường huyện. Tải về
Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về
Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.  Tải về
Thông báo số 43/TB-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện Sơn Tịnh tại cuộc họp bàn giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tải về
 Thông báo số 51/TB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND huyện

 Thông báo số 51/TB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 201 - 2015 và triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tải về
Thông báo số 44/TB-UBND ngày 06/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 06/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Tải về
Thông báo số 54/TB-UBND ngày 27/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 54/TB-UBND ngày 27/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 201 - 2015 và triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.  Tải về
Thông báo số 63/TB-UBND ngày 11/03/2015 của UBND huyện

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 11/03/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác tuần thứ 10 năm 2015. Tải về
Thông báo số 62/TB-UBND ngày 10/03/2015 của UBND huyện

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 10/03/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.  Tải về
Thông báo số 61/TB-UBND ngày 09/03/2015 của UBND huyện

Thông báo số 61/TB-UBND ngày 09/03/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/3/2015. Tải về
Thông báo số 69/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 69/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại cuộc họp rà soát làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng tại 02 xã Tịnh Giang và Tịnh Trà. Tải về
Thông báo số 193/TB-UBND ngày 26/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 193/TB-UBND ngày 26/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của PCT UBND huyện Sơn Tịnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 3/2015. Tải về
Thông báo số 67/TB-UBND ngày 11/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 11/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Khao học và Công Nghệ tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện các Đề tài hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên địa bàn xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi về xác định ranh giới điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1 và xử lý, giải quyết một số nội dung liên quan. Tải về
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền tại xã Tịnh Bình. Tải về
Kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Sơn Tịnh

Kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Sơn Tịnh

12:00 15/04/2015

t-links --> - Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 24/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của UBND huyện Sơn Tịnh. Tải về
Lịch tuần 15

Lịch tuần 15

12:00 14/04/2015

t-links --> Tệp đính kèm
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện

12:00 13/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tải về
Tài liệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Tài liệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

12:00 10/04/2015

t-links --> DANH MỤC TÀI LIỆU BÊN NGOÀI:
Lịch tuần 14

Lịch tuần 14

12:00 06/04/2015

t-links --> Tệp đính kèm
Lịch tuần 13

Lịch tuần 13

12:00 30/03/2015

t-links --> Tệp đính kèm
Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

12:00 30/03/2015

d content-links --> Tải xuống
Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

12:00 30/03/2015

d content-links --> Tải xuống
Lịch tuần 12

Lịch tuần 12

12:00 23/03/2015

t-links --> Tệp đính kèm