Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
161 Đăng ký lại khai tử TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
162 Đăng ký lại kết hôn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
163 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
164 Đăng ký lại khai sinh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
165 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
166 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
167 Đăng ký chấm dứt giám hộ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
168 Đăng ký giám hộ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
169 Đăng ký khai tử TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
170 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
171 Đăng ký nhận cha, mẹ, con TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
172 Đăng ký kết hôn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
173 Đăng ký khai sinh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
174 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
175 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
176 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
177 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
178 Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
179 Cấp mới Chứng minh nhân dân (9 số) TTHC chưa cung cấp DVCTT Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
180 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
ipv6 ready