Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện

Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sơn Tịnh năm 2015. Tải về