Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện

Về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2015. Tải về