Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tải về