Công văn số 24/UBBC ngày 20/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sơn Tịnh về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

File tải về