Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sơn Tịnh kiện toàn Tổ giúp việc công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

File tải về