Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc thành lập Ban bầu cử HĐND huyện Sơn Tịnh nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông

File tải về