Hướng dẫn số 02/HD-VHTT ngày 16/3/2016 của Phòng VH&TT huyện về công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

File tải về