Công văn số 429/STC-THTK ngày 24/02/2016 của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4

File tải về bàn chụp Công văn hướng dẫn và phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC