Sơn Tịnh kiểm tra theo Quyết định 20 tại xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ

Chiều ngày 18/3/2015, Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chínhhuyện Sơn Tịnh(gọi tắt là Tổ kiểm tra 20)do đồng chí Tạ Công Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh dẫn đầu đã tiến hành về kiểm tra tại UBND xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ và Trường THCS Tịnh Thọ theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Quảng Ngãivề việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ,đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính; trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức và công dân; chấp hành các quy địnhvề thời giờ làm việc; chế độ thông tin- báo cáo. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc Sơn Tịnh thực hiện kiểm tra theo Quyết định 20 của UBND tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tính dân chủ, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.