UBND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất và lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Chiều ngày 10/10/2014, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức thông qua kế hoạch sử dụng đất và lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện. Đồng chí Phạm Vinh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Sơn Tịnh

Trong năm 2015 diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện khoảng 18.659 héc ta, đến cuối năm 2015 còn khoảng 18.524 héc ta giảm 135,11 héc ta do chuyển sang các mục đích khác. Ngoài ra, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đất nông nghiệp còn được chuyển đổi nội bộ với diện tích 12,27 héc ta. Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 là 18.524 héc ta. Đối với đất phi nông nghiệp, đầu năm 2015 khoảng 4.833,74 héc ta đến cuối năm 2015 tăng lên 4.971,58 héc ta do chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. Đối với diện tích đất chưa sử dụng, đầu năm 2015 khoảng 847,65 héc ta đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 844,72 héc ta

 

Việc thông qua kế hoạch sử dụng đất và lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh giúp bố trí, sử dụng quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng đất đai, lợi thế tự nhiên của huyện. Bố trí, sử dụng đất hợp lý cho các mục đích phi nông nghiệp theo hướng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, giữa khu vực thành thị với nông thôn. Khoanh định và phân bổ quỹ đất cho các mục đích phù hợp với định hướng phát triển từng năm của huyện, phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, địa phương đảm bảo không chồng chéo trong quá tình sử dụng. Bảo vệ và phát triển vốn rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo tỷ lệ che phủ cần thiết để bảo vệ môi trường. Ưu tiên đáp ứng đủ quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Kim Cúc - Như Đồng