Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Sơn Tịnh