6 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Sơn Tịnh ước gần 60 tỷ đồng, đạt 60,73% Nghị quyết

Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Sơn Tịnh ước gần 60 tỷ đồng, đạt 60,73% Nghị quyết; chi ngân sách ước gần 206 tỷ đồng, đạt 56,25% Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm 2016 theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 08 ngày 18/12/2015 của HĐND huyện và Quyết định số 5279 ngày 31/12/2015 của UBND huyện; phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu thuế năm 2016; tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2016.

 Từ nay đến cuối năm 2016, huyện Sơn Tịnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016; quản lý tốt các nguồn thu; tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ đọng thuế; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tích cực chỉ đạo thu ngân sách từ phát triển quỹ đất; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thu thuế để đẩy nhanh tiến độ thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo nguồn chi hợp lý, đúng quy định, ưu tiên cho đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.