Lập Chương trình phát triển đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Sơn Tịnh vừa phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của việc lập chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch, lộ trình huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quy hoạch vùng, Quy hoạch chung đô thị của tỉnh và phù hợp với chương trình phát triển đô thị của tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung lập chương trình, gồm: Xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt; cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị; xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương; xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp cho đầu tư phát triển đô thị và phân giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

 

Dự toán chi phí lập chương trình 598,759 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan đại diện chủ đầu tư (UBND huyện Sơn Tịnh) để quản lý điều hành triển khai thực hiện việc lập Chương trình phát triển đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Thời gian thực hiện trong năm 2016.