Sơn Tịnh đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 07/9/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và xây dựng Đề án thực hiện nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. 

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, cần thiết phải xây dựng, phát triển các đô thị với quy mô và tính chất phù hợp, nhằm tạo ra sự phát triển đồng bộ, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới. Mục tiêu phát triển đô thị là xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị của tỉnh nói chung, huyện Sơn Tịnh nói riêng có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và kỹ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, bền vững, bảo đảm cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng, phát huy đầy đủ thế mạnh, làm cho đô thị thật sự trở thành vùng động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cho cả tỉnh và huyện.

Trong những năm qua, UBND huyện Sơn Tịnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan chú trọng chất lượng trong công tác lập quy hoạch phát triển từng lĩnh vực của kết cấu hạ tầng và triển khai thực hiện đúng theo quy hoạch. Đối với phát triển hạ tầng giao thông, từ năm 2011-2015 đã đầu tư nhựa hoá, cứng hoá được 15,12Km, nâng tổng số Km đường huyện được nhựa hoá cứng hoá đến năm 2015 là 110,2Km, đạt tỷ lệ 77,4% so với số Km đường huyện được quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn, tầm nhìn đến năm 2030; 100% số xã có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm xã. Đa số các tuyến đường huyện hiện nay đã được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp V, VI. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ và vốn huyện đã khắc phục sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng. Đầu tư xây dựng và hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng mới được 17 cầu, với tổng chiều dài 265,0m. Các tuyến đường xã từ năm 2011-2015 đã nhựa hóa, cứng hóa được 24,98Km/154,47Km nâng tổng số Km đường xã được nhựa hoá, cứng hoá đến cuối năm 2015 là 92,97Km, đạt 60,20% so với số Km đường xã theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện. Riêng đường trục thôn, xóm đã đầu tư cứng hoá được 25,32Km/147,99Km đường trục thôn, xóm nâng tổng số Km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đến cuối năm 2015 là 57,49Km, đạt 38,84% so với số Km đường trục thôn, xóm theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đường trục chính nội đồng được đầu tư cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đến cuối năm 2015 có 22,63Km được cứng hóa, đạt 10,57% so với số Km đường trục chính nội đồng theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ, Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới), được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) với qui mô 896,65 ha (trong đó 373,76 ha đất thuộc xã Tịnh Sơn, 522,89 ha đất thuộc xã Tịnh Hà). UBND huyện đang triển khai thực hiện một số dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt,.. các dự án như: Trung tâm Chính trị hành chính huyện, Đường trục chính Nam-Bắc, Huyện đội Sơn Tịnh, Khu dân cư Đồng Miểu, Khu tái Định cư Đồng Gốc Gáo, Khu dân cư OM12,... Đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu phát triển các chợ trên địa bàn; đề xuất quy hoạch phát triển chợ, siêu thị trên địa bàn huyện định hướng đến năm 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển chợ trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2011-2015, đã đầu tư xây dựng và sửa chữa lại các chợ: Chợ Đồng Ké (Tịnh  Giang), chợ Than (Tịnh Hiệp), chợ Đông Có (Tịnh Minh), chợ Ba Gia (Tịnh Bắc), chợ Đồng Quán (Tịnh Trà), chợ Mới (Tịnh Hà), với tổng kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch chậm và thiếu chủ động. Các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch ngành trong thời kỳ qua chưa đồng bộ và chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới; do chưa xác định rõ và hợp lý các khu chức năng trong đô thị; việc xác lập giá các loại đất đô thị hiện nay còn bất cập, đây là thực trạng chung của cả tỉnh, tạo khe hở cho các nhà đầu tư trong triển khai dự án, thất thu ngân sách nhà nước. Từ nay đến năm 2020, huyện Sơn Tịnh tập trung xây dựng Trung tâm hành chính huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) trở thành đô thị loại V. Nâng cao chất lượng mạng lưới đường giao thông hiện có, tiến hành cải tạo, hoàn thiện để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch. Thẩm định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới), tạo điều kiện cấp phép nhà ở cho nhân dân trên địa bàn Trung tâm huyện lỵ mới phù hợp với quy định hiện hành./.