265 hộ dân trên địa bàn huyện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Huyện Sơn Tịnh có 265/305 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, với tổng kinh phí 12.288 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương 902 triệu đồng, ngân sách địa phương 304 triệu đồng và vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội 1.140 triệu đồng. Hiện nay, hoàn thành xây dựng nhà và đưa vào sử dụng 85 nhà, đang xây dựng 55 nhà, chưa xây dựng 105 nhà.

Trong năm 2016, huyện sẽ tập trung đôn đốc các hộ dân hoàn thành việc xây dựng nhà ở và tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 49 hộ dân còn lại khi tỉnh phân bổ kinh phí./.