Cụm thi đua thanh tra 6 huyện, thành phố phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Chiều ngày 23/11/2018, tại huyện Sơn Tịnh, Cụm thi đua thanh tra 6 huyện, thành phố phía Bắc gồm: Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn, Lý Sơn và Thành phố Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
Quang cảnh hội nghị
Năm 2018, Cụm thi đua thanh tra 6 huyện, thành phố đã triển khai 32 cuộc thanh tranh tra tại 50 đơn vị, trong đó có 22 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 37 đơn vị, 10 cuộc thanh tra đột xuất tại 13 đơn vị. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra năm 2018 của toàn cụm hơn 1 tỷ 450 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ 410 triệu đồng; đã thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,02%. Bên cạnh đó, còn đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan đến thiếu sót, sai phạm theo quy định. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Thanh tra các huyện, thành phố thuộc Cụm đặc biệt quan tâm, đã tích cực và chủ động tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn cụm đã tiếp công dân hơn 1.780 lượt người, tiếp nhận 4.093 đơn/2.967 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của công dân. Năm 2018, toàn cụm đã tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, đối tượng chủ yếu là lãnh đạo, công chức được giao giải quyết khiếu nại, tố cáo, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, trưởng thôn, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở và nhân dân địa phương. Qua công tác tuyên truyền đã phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao năng lực vận dụng pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân ở địa phương, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh tra huyện Tây Trà (bên trái) làm cụm trưởng cụm thi đua thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc năm 2019
Tại hội nghị, đã bình xét thi đua khen thưởng đối với 2 tập thể và 2 cá nhân. Các đơn vị trong cụm cũng thống nhất bầu chọn Thanh tra huyện Tây Trà làm cụm trưởng cụm thi đua thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc năm 2019.